เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

 ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาว อังคณา สังขสุวรรณา
ชื่อเล่น เฟิร์น
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102023
เกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2536
กรุ๊ปเลือด B
จบจากโรงเรียน อุดมสิทธิศึกษา
คติประจำใจ ทำอะไรไม่ควรประมาทชื่อ นางสาว เพ็ญนภา สังขวิมล
ชื่อเล่น ขวัญ
วิชาเอก คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 564102030
เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2535
กรุ๊ปเลือด B
จบจากโรงเรียน อุดมสิทธิศึกษา
คติประจำใจ ความพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จ